קול קורא כנס האגודה ה- 15

קול קורא לכנס השנתי ה- 15 של האגודה הישראלית לתקשורת שייערך בחוג לתקשורת של אוניברסיטת חיפה ב- 14 באפריל, 2011

אנו מזמינים הצעות בארבעה מסלולים:

1. מאמרים אקדמיים אמפיריים או עיוניים שיוצגו במושבים רגילים.

2. מושבים (פאנלים).

3. מאמרים ופרויקטים לשם הצגה בסגנון הפוסטרים (Poster Session).

4. ספרים חדשים בתחום התקשורת להצגה בפאנל ברמת מליאה

הנחיות להגשת תקצירי מאמרים והצעות למושבים:

1. תקצירים: יש להגיש תקצירים בעברית בלבד בהיקף של עד 800 מילה. על פי הדגשים הבאים:

א. יש לשלוח עמוד שער בקובץ נפרד מקובץ התקציר. על עמוד השער יש לציין את שם המחבר ופרטי התקשרות עימו, את שיוכו המוסדי ואת שם המאמר. כמו כן יש לציין כי המאמר מקורי והאם מדובר במאמר שהוצג או פורסם במקום אחר טרם כנס זה.

ב. התקציר של מאמר אמפירי יכלול

· התייחסות לרקע תאורטי רלוונטי

· שיטת המחקר ופירוט ההליך

· ממצאים

· תרומת המחקר לתחום

· חדשנות המחקר לתחום הנחקר

· מראי מקום על פי כללי ה- APA

· רשימה ביבליוגרפית חלקית על פי מראי המקום (אינה נכללת במניין המילים. עד עמוד אחד)

· עד 5 מילות מפתח

ג. התקציר של מאמר עיוני יכלול

· תרומת המאמר לחקר התקשורת

· טענות תיאורטיות עיקריות

· חדשנות המאמר לתחום הרלוונטי

· מראי מקום על פי כללי ה- APA

· רשימה ביבליוגרפית חלקית על פי מראי המקום (אינה נכללת במניין המילים. עד עמוד אחד)

· עד 5 מילות מפתח

ד. כותב התקציר שהתקבל יתבקש להגיש את הרצאתו המלאה או את המצגת ליו"ר המושב 14 יום לפני מועד הכנס. ניתן להגיש בנוסף לתקציר גם מאמר מלא.

2. הצעות למושבים: הצעות למושביםיכללו תיאור נושא המושב(כעמוד) ותקציר מורחב (600 מילה) לכל אחת מהרצאות המשתתפים. רצוי שכל מושב יכלול לפחות 4 משתתפים.

3. מאמרים ופרויקטים לשם הצגה בסגנון הפוסטרים: אנו מזמינים הצגה של מאמרים ופרויקטים שנתן להציגם כפוסטר או בתצוגה אודיו-ויזואלית. נשקול בחיוב גם תערוכת צילומים, סרטים קצרים ותוצרים אחרים שיש בהם ערך מוסף לחוקרי התקשורת.

4. הצעות להצגת ספרים חדשים בתחום התקשורת: ניתן להציע הצגת ספר/ים בתחום התקשורת, שראה/ו אור בשנה האחרונה להצגה במסגרת מושב ברמת מליאה.

5. את התקצירים וההצעות יש לשלוח כקובץ אלקטרוני בלבד לדוא"ל הכנס: isca2011conf@gmail.com. התאריך האחרון למשלוח תקצירים הוא ה- 01/12/10.

6. לכל הצעה יש לצרף כקובץ נפרד עמוד שער הכולל את שם המאמר/המושב, את שם המחבר/ים או את שמות משתתפי המושב, כתובת ומספר טלפון. אין לציין את שם המחבר/ים בכל מקום אחר בתקציר. בקבצים ייעשה שימוש בגופן Davidבגודל 12 נק' ברווח של שורה וחצי.

7. כל משתתף רשאי להגיש מספר מאמרים לשיפוט אך יוכל להציג מאמר אחד בלבד מתוך אלה שיתקבלו (מאמרים נוספים יתקבלו להצגה בתנאי שהמחבר אינו יחידי).

8. כמקובל, כל ההצעות יעברו הליך של "שיפוט עיוור" על-ידי לפחות שני שופטים. בחירת המאמרים שיוצגו בכנס תיעשה על-פי חוות הדעת של השופטים.

9. קבלת מאמר להצגה בכנס אינה פוטרת מתשלום דמי הרשמה לכנס ולאגודה.

פרס למאמר סטודנטים מצטיין על-שם ד"ר יובל שחל ז"ל

האגודה הישראלית לתקשורת מבקשת לעודד סטודנטים מצטיינים להציג מפירות מחקרם. מבין מאמרי הסטודנטים ייבחר מאמר מצטיין שיזכה את כותבו בפרס כספי ובתעודה, שיחולקו בישיבת מליאת חברי האגודה במהלך הכנס השנתי. הפרס מוקדש לזכרו של חברנו, ד"ר יובל שחל, שהיה מורה ומחנך לסטודנטים רבים.

חברי האגודה מתבקשים לעודד את הסטודנטים שלהם לשלוח אלינו מאמרים. יש לשלוח את המאמרים לשיפוט כקובץ אלקטרוני בלבד לדוא"ל הכנס: isca2011conf@gmail.com. התאריך האחרון למשלוח המאמרים הוא ה- 01/12/10.

תוצאות השיפוט וההחלטות יימסרו למציעים בסוף חודש פברואר 2011

חברי ועדת הכנס:

ד"ר נעם למלשטריך לטר (יו"ר), ד"ר יונתן כהן, ד"ר עמית לביא-דינור, ד"ר נורית גוטמן