קול קורא כנס האגודה ה- 16

 
קול קורא לכנס השנתי ה- 16 של האגודה הישראלית לתקשורת שייערך בחוג לתקשורת של אוניברסיטת תל אביב ב- 3-4 באפריל, 2012

אנו מזמינים הצעות בחמישה מסלולים:

1. הצגת מאמרים אקדמיים אמפיריים או עיוניים במושבים רגילים.

2. מושבים שלמים (פאנלים).

3. מאמרים ופרויקטים לשם הצגה בסגנון פוסטרים (Poster Session).

4. ספרים חדשים בתחום התקשורת להצגה בפאנל ברמת מליאה

5. מאמרי סטודנטים לתחרות "מאמר סטודנטים מצטיין על-שם ד"ר יובל שחל ז"ל"

הנחיות:

1. תקצירי הרצאות:
הצעות להצגת מחקרים בתחום התקשורת יתקבלו מסטודנטים בתארים מתקדמים (מתואר שני ומעלה) ומחוקרים.

יש להגיש תקצירים בעברית בלבד בהיקף של עד 1000 מילה. על פי הדגשים הבאים:

א. יש לשלוח עמוד שער בקובץ נפרד מקובץ התקציר. על עמוד השער יש לציין את שם המחבר ופרטי התקשרות, את תוארו האקדמי, שיוכו המוסדי ואת שם המאמר. כמו כן יש לציין אם המאמר מקורי והאם מדובר במאמר שהוצג או פורסם במקום אחר טרם כנס זה. קובץ התקציר יישלח ללא ציון שם המחבר ופרטים מזהים אחרים.
בקובץ התקציר יש לציין אם מדובר במאמר אמפירי או עיוני.

ב. תקציר של מאמר אמפירי יכלול:

· התייחסות לרקע תאורטי רלוונטי

· שיטת המחקר ופירוט ההליך

· ממצאים

· תרומת המחקר לתחום

· חדשנות המחקר לתחום הנחקר

· מראי מקום על פי כללי ה- APA

· רשימה ביבליוגרפית חלקית על פי מראי המקום (אינה נכללת במניין המילים. עד עמוד אחד)

· עד 5 מילות מפתח

ג. תקציר של מאמר עיוני יכלול:

· תרומת המאמר לחקר התקשורת

· טענות תיאורטיות עיקריות

· חדשנות המאמר לתחום הרלוונטי

· מראי מקום על פי כללי ה- APA

· רשימה ביבליוגרפית חלקית על פי מראי המקום (אינה נכללת במניין המילים. עד עמוד אחד)

· עד 5 מילות מפתח

ד. התקצירים יכתבו בגופן David בגודל 12 נק' ברווח של שורה וחצי.

ה. כותבי התקצירים שהתקבלו יתבקשו להגיש את הרצאתם המלאה ליו"ר המושב 14 יום לפני מועד הכנס.
המאמרים יוצגו בשפה העברית.

2. הצעות למושבים:

א. הצעות למושביםיכללו תיאור נושא המושב(כעמוד) ותקציר מורחב (800 מילה) לכל אחת מהרצאות המשתתפים. רצוי שכל מושב יכלול 4 משתתפים.

ב. לכל הצעה יש לצרף כקובץ נפרד עמוד שער הכולל את שם המאמר/המושב, את שם המחבר/ים או את שמות משתתפי המושב, כתובת ומספר טלפון. אין לציין את שם המחבר/ים בכל מקום אחר בתקציר. בקבצים ייעשה שימוש בגופן David בגודל 12 נק' ברווח של שורה וחצי.

3. פוסטרים:
אנו מזמינים הצגה של מאמרים ופרויקטים שניתן להציגם כפוסטר או בתצוגה אודיו-ויזואלית. נשקול בחיוב גם תערוכת צילומים, סרטים קצרים ותוצרים אחרים שיש בהם ערך מוסף לחוקרי התקשורת. אורך תקציר המחקר במסלול זה לא יעלה על 400 מילים.

4. ספרים חדשים בתחום התקשורת:

ניתן להציע הצגת ספר/ים בתחום התקשורת, שראה/ו אור בשנה האחרונה להצגה במסגרת מושב ברמת מליאה. לכל הצעה יש לצרף תקציר.

5. פרס למאמר סטודנטים מצטיין על-שם ד"ר יובל שחל ז"ל

האגודה הישראלית לתקשורת מבקשת לעודד סטודנטים מצטיינים להציג מפירות מחקרם. מבין מאמרי הסטודנטים ייבחר מאמר מצטיין שיזכה את כותבו בפרס כספי ובתעודה, שיחולקו בישיבת מליאת חברי האגודה במהלך הכנס השנתי. הפרס מוקדש לזכרו של חברנו, ד"ר יובל שחל, שהיה מורה ומחנך לסטודנטים רבים.

חברי האגודה מתבקשים לעודד את הסטודנטים לשלוח מאמרים פרי מחקרם בעברית בלבד.

יש לשלוח את המאמרים לשיפוט למתן אהרוני בדוא"ל הכנס: isca2012conf@gmail.com

בציון פרטי המגישים (שם, שיוך אקדמי, סטודנט לתואר, פרטי התקשרות) ומסלול ההגשה - "מאמר סטודנטים מצטיין". תאריך אחרון למשלוח מאמרי סטודנטים בלבד - 30/12/11.

מאמר הנשלח במסלול זה אינו יכול להיות מוצע להצגה במסלול הצגת מאמרים במושב רגיל.

6. כל משתתף רשאי להגיש מספר מאמרים לשיפוט אך יוכל להציג מאמר אחד בלבד מתוך אלה שיתקבלו (מאמרים נוספים יתקבלו להצגה בתנאי שהמחבר אינו יחידי).

7. כמקובל, כל ההצעות יעברו הליך של "שיפוט עיוור" על-ידי לפחות שני שופטים. בחירת המאמרים שיוצגו בכנס תיעשה על-פי חוות הדעת של השופטים והחלטת ועדת הכנס.

8. קבלת מאמר להצגה בכנס אינה פוטרת מתשלום דמי הרשמה לכנס.
כל המשתתפים מחויבים בתשלום.

9. את התקצירים וההצעות יש לשלוח כקובץ אלקטרוני בלבד למתן אהרוני, רכז האגודה, בדוא"ל הכנס: isca2012conf@gmail.com

תאריך אחרון למשלוח תקצירים - 04/12/11.

תוצאות השיפוט וההחלטות יימסרו למציעים בסוף חודש פברואר 2012


חברי ועדת הכנס:

ד"ר נעם למלשטריך לטר (יו"ר); פרופ' נורית גוטמן; ד"ר יונתן כהן; פרופ' חוה תדהר